பல்கலை.காம்

இணையப் பயிலகம்

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக